با اکسل بیشتر آشنا شویم...

نرم افزار کاربردی وجذاب EXCEL

نرم افزار اکسل از نرم افزارهای جذاب آفیس می باشد که تسلط حداقلی هر کاربر رایانه بر این نرم افزار لازم وواجب هست…

بااین نرم افزار محاسبات ساده تا پیشرفته انجام می شود..انواع معادلات ریاضی ،انواع جداول وفرم های آماری ،گزارش گیری از انواع لیستها ،طراحی کارنامه های ماهیانه،طراحی نرم افزارهای حسابداری و…

اما در مدارس به چه کار آید؟

درمدارس هرساله انواع حداول وفرم ها از طرف اداره یا موسسات ارسال می شود که معمولا در فرمت EXCEL هستند..یا انواع گزارش آماری که از مدارس درخواست می شود…چنانچه تسلط داشته باشیم ،علاوه برسرعت ،می توانیم گزارشات جامعی هم ارسال نماییم..