طراحی فرم های شرطی

طراحی فرم های شرطی چگونه فیلد های یا صفحات فرم را براساس شرط یا شروط دلخواهی طراحی نماییم؟ سلام و … ادامه خواندن طراحی فرم های شرطی

فرم دلخواهت را بساز…

فرم دلخواهت را بساز… فرم های الکترونیکی ،باعث سرعت بخشیدن به دریافت اطلاعات دانش آموزان وکاربران شما می شود..همچنین امکان … ادامه خواندن فرم دلخواهت را بساز…